НовиниПринтирай

Обявление на Заповед №РД-08-258/13.05.2020г. на кмета на община Сапарева баня за обявяване на восъчна зрялост на посевите от житни култури и определяне на мерки за пожарна безопасност

ЗАПОВЕД

№РД-08-258/13.05.2020 година,

гр.Сапарева баня

 

На основание чл.44, ал. 1 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.4, ал.4 от Наредба № 8121з- 968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи/обн.,ДВ, бр.105 от 19.12.2014 г./ и писмо с изх. № 725800-204/05.05.2020 година на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението" - гр.Дупница за настъпил етап  «Восъчна зрялост» на посевите от житни култури на територията на Област -  Кюстендил

 

                                                              Н А Р Е Ж Д А М:

 

I.  ОБЯВЯВАМ настъпването на  етап "Восъчна зрялост" на посевите от житни култури и пожароопасен сезон за територията на Община Сапарева баня

II.   ОПРЕДЕЛЯМ  следните мерки за осигуряване на пожарна безопасност:

 

1.Забранява се паленето на открит огън, тютюнопушенето  и паркирането на  превозни средства  в площите с посеви и на разстояние от 50 метра до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.

Преминаващите покрай неожънати площи са длъжни да спазват правилата и нормите на пожарна безопасност и с  действията си да не предизвикват възникването на пожари.

 

2.Забранява се  паленето на стърнища и други растителни отпадъци и използването на открити огнеизточници в земеделски земи и извън тях /слогове, и крайпътни ивици/.

 

З.Кметовете  на кметствата да предприемат  следните мерки за опазване на селскостопанското имущество от пожари:

 

3.1.Разгласяване, разясняване и спазване на изискванията на Наредбата сред населението, както и  повишаване готовността за предотвратяване и гасене на пожари.

 

3.2.Организиране на групи за гасене на пожари в житните масиви и своевременното им извозване до мястото на пожари и оборудването им с подръчни противопожарни уреди.

 

3.3.Изготвянето на план за действие при пожар или авария с наличните с наличните сили и средства на населеното място, съгласувано с РСПБЗН.

 

3.4.Осигуряване на подстъпи и пътища за противопожарни нужди до естествени и изкуствени водоизточници, тяхното запълване и поддържането им в изправност.

 

3.5.Поставянето на предупредителни и забранителни знаци покрай посевите до прибиране на реколтата, съгласно Наредба №4.

 

3.6.Да се запознаят физическите и юридическите лица извършващи земеделска дейност със задълженията им, съгласно  Раздели II,  IV и V от Наредба №8121з- 968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи

 

Настоящата Заповед да се връчи на кметовете на населени места в Община Сапарева баня, на полската охрана, на председателите на земеделски кооперации, на специалиста по защита на населението от бедствия, пожари и аварии, на  РС «ПБЗН» гр. Дупница,  Областна дирекция «Земеделие» - гр. Кюстендил за сведение и изпълнение, както и да се огласи сред населението.

 

 

КАЛИН  ГЕЛЕВ     

Кмет на Община Сапарева баня

 

 

 

ЖГ/